AGB

Hieronder vindt u onze huidige algemene voorwaarden.
Status: maart 2023

1 Algemeen en toepassingsgebied

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten (hierna: “Koper”). De verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

(2) De verkoopvoorwaarden zijn met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en levering van roerende goederen (hierna ook te noemen: goederen), ongeacht of de verkoper de goederen zelf vervaardigt of deze bij leveranciers koopt. De verkoopvoorwaarden zijn in hun respectieve versie als raamovereenkomst ook van toepassing op toekomstige overeenkomsten voor de verkoop en levering van roerende goederen met dezelfde koper, zonder dat wij er telkens opnieuw naar hoeven te verwijzen.

(3) Uitsluitend onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper maken slechts deel uit van de overeenkomst indien en voor zover wij uitdrukkelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de levering aan de koper uitvoeren zonder voorbehoud in de kennis van de AV van de koper.

(4) Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor afwijkende afspraken. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die de koper na het sluiten van de overeenkomst aan ons moet doen (bijv. vaststelling van termijnen, aanmaningen, verklaring van herroeping) moeten in tekstvorm worden gedaan om geldig te zijn.

2 Aanbiedingen, sluiting van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van bevestiging. Bestellingen van de koper worden voor ons pas bindend door onze schriftelijke of gedrukte bevestiging of levering.

3. levering en vertraging bij de levering

(1) Onze leveringsplicht is afhankelijk van een correcte en tijdige levering aan onszelf.

(2) Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen.

(3) Korte leveringen of overleveringen tot 10% van de contractueel overeengekomen hoeveelheid zijn toegestaan.

(4) Indien als leveringsdatum “onverwijld” is overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn 14 kalenderdagen.

(5) In geval van vertraging in de levering stelt de koper ons een redelijke respijttermijn van ten minste twee weken.

(6) Het risico gaat op de koper over zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd of, in geval van afhaling door de koper, wanneer de goederen ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook als wij de transportkosten voor onze rekening nemen.

(7) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, neemt de koper de goederen op afroep in ontvangst binnen 10 weken na het sluiten van de overeenkomst. Indien de koper de goederen niet tijdig afroept, is hij na het verstrijken van een schriftelijk vastgestelde nadere termijn van 2 weken in verzuim.

(8) Indien de koper met de afname in gebreke blijft of indien onze levering om andere redenen, waarvoor de koper verantwoordelijk is, wordt vertraagd, hebben wij het recht vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten) te eisen.

(9) Oorlogen, pandemieën, stakingen, lock-outs, tekorten aan grondstoffen of energie, bedrijfs- of verkeersstoringen, overmacht en alle andere gevallen van overmacht die de vervaardiging of de verzending van de goederen verhinderen, vertragen of onrendabel maken, ontslaan ons voor de duur en de omvang van de storing van onze leveringsplicht. Indien de verstoring langer duurt dan twee maanden, hebben beide partijen het recht zich terug te trekken. In geval van gedeeltelijke of volledige stopzetting van onze bevoorradingsbronnen zijn wij niet verplicht ons te bevoorraden bij andere leveranciers.

4. prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij in afzonderlijke gevallen anders is overeengekomen, gelden onze op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, vermeerderd met BTW. wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

(2) Indien zich na het sluiten van het contract kostenstijgingen voordoen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die wij qua berekening niet konden voorzien, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

(3) De koopprijs is verschuldigd en betaalbaar binnen 45 dagen netto contant vanaf de factuurdatum en de levering of aanvaarding van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de koper in verzuim. Gedurende de periode van verzuim is de koopprijs rentedragend tegen de toepasselijke wettelijke vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door vertraging te claimen. Bovendien worden door wanbetaling al onze andere vorderingen op de koper uit hoofde van de zakelijke relatie opeisbaar.

(4) Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat onze aanspraak op de koopprijs door de betalingsonmacht van de koper in gevaar komt (bijv. in geval van betalingsachterstand of een aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure), hebben wij het recht de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en ons – eventueel na het stellen van een termijn – uit de overeenkomst terug te trekken. Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet te rechtvaardigen zaken (maatwerk) kunnen wij de herroeping onmiddellijk uitspreken; de wettelijke bepalingen inzake de dispensatie van de termijn blijven onverlet.

(5) De betaling van de koopprijs wordt pas geacht te zijn verricht wanneer het bedrag definitief beschikbaar is op een van onze rekeningen.

(6) Verrekening met andere tegenvorderingen dan onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen en de uitoefening van rechten om nakoming te weigeren en retentierechten zijn uitgesloten.

5. monsters / technisch advies

(1) De door ons verstrekte monsters en onze technische en chemische specificaties dienen slechts als algemene beschrijving van de goederen. Zij houden geen enkele kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie in en ontslaan de koper niet van de verplichting elke afzonderlijke levering te onderzoeken.

(2) De technische toepassingsadviezen die wij naar beste weten geven, zijn niet bindend en ontslaan de koper er niet van om elke afzonderlijke levering vóór de verwerking te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde gebruik.

6. meldingen van gebreken / garanties

(1) De koper dient de goederen onmiddellijk na levering te controleren en ons onverwijld, doch uiterlijk binnen een week na levering, schriftelijk in kennis te stellen van materiële gebreken, verkeerde leveringen of afwijkingen in hoeveelheid. In het geval van deelleveringen heeft deze verplichting van de koper betrekking op elke afzonderlijke deelhoeveelheid.

(2) De koper dient verborgen gebreken zonder onnodige vertraging na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na de levering te melden.

(3) Een klacht geeft de koper niet het recht verschuldigde betalingen in te houden of verdere leveringen te weigeren.

(4) Bij tijdige en gegronde klachten zijn de aanspraken van de koper wegens gebreken beperkt tot het recht op nakoming achteraf. Indien de nakoming achteraf door ons mislukt, kan de koper de koopprijs verminderen of, naar zijn keuze, van de overeenkomst afzien. Aanspraken op schadevergoeding volgens artikel 9. blijven hierdoor onaangetast.

(5) Vorderingen van de koper wegens materiële gebreken verjaren een jaar na levering van het voorwerp van de aankoop aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn vorderingen wegens gebreken van consumenten alsmede vorderingen wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid en/of vorderingen wegens schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de verkoper. Daarbij gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Wij garanderen niet dat het product vrij is van octrooien of andere eigendomsrechten van derden.

(6) Bij goederen die volgens de overeenkomst als NT-goederen, secundaire goederen, restgoederen, speciale goederen, teruggewonnen goederen, afval of dergelijke zijn verkocht, kan de koper geen aanspraak maken op garantierechten wegens een materieel gebrek.

7. compensatie

(1) Contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de koper die voortvloeien uit een licht nalatig plichtsverzuim door ons, onze leidinggevende werknemers of onze andere plaatsvervangers, zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien een verplichting is geschonden die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst; onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade en bedraagt ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de betrokken goederen.

(2) Wij zijn alleen aansprakelijk voor indirecte schade en voor schade die bij het sluiten van het contract niet te voorzien was, in geval van grove nalatigheid van ons of van onze leidinggevende werknemers.

(3) De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen blijven onverlet.

8. eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakelijke relatie.

(2) Bij verwerking van de voorbehouden goederen gelden wij als fabrikant en worden wij eigenaar van de nieuw ontstane producten. Indien de voorbehouden goederen worden verwerkt, gecombineerd of vermengd met goederen van derden, verwerven wij de mede-eigendom van de ontstane producten in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere materialen. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust worden verwerkt, gecombineerd of vermengd met een hoofdzaak van de koper, draagt de koper hierbij zijn eigendomsrechten op de nieuwe zaak aan ons over.

(3) Alle vorderingen uit de verkoop van goederen die ons eigendom of mede-eigendom zijn, worden door de koper aan ons overgedragen tot zekerheid van ons eigendomsaandeel. Elke andere overdracht, ook in het kader van een factoringtransactie, is niet toegestaan.

(4) De koper is verplicht de voorbehouden goederen op eigen kosten met de zorg van een goed koopman op te slaan en tegen de gebruikelijke opslagrisico’s te verzekeren. Hij draagt zijn vorderingen uit de verzekeringscontracten nu al aan ons over.

(5) Zolang de koper zijn verplichtingen jegens ons naar behoren nakomt, is hij gerechtigd over de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te beschikken en vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen te innen. De koper is echter niet gerechtigd de voorbehouden goederen of de overgedragen vordering aan derden te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De toestemming tot doorverkoop is niet van toepassing indien de koper de overdraagbaarheid van de vordering uit de doorverkoop met zijn afnemer uitsluit. De koper moet ons onmiddellijk na het bekend worden van de toegang van derden tot de voorbehouden goederen of de overgedragen vorderingen informeren.

(6) In geval van betalingsachterstand van de koper hebben wij het recht de teruggave van de goederen onder eigendomsvoorbehoud te eisen, zonder het stellen van een termijn en zonder ons terug te trekken uit de overeenkomst. Bovendien moet de koper ons op eerste verzoek alle noodzakelijke informatie en documenten over de inventaris van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en de overgedragen vorderingen ter beschikking stellen en zijn klanten onverwijld van de overdracht van de vorderingen in kennis stellen.

(7) Indien de waarde van de zekerheden de som van onze vorderingen met meer dan 20 % overtreft, zullen wij op verzoek van de koper de overtollige zekerheden naar eigen goeddunken vrijgeven.

9. slotbepalingen

(1) Plaats van uitvoering voor betaling is Hamburg.

(2) De bevoegde rechtbank is Hamburg. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

(3) Wij zijn gerechtigd de ons bekend geworden gegevens over de besteller in geautomatiseerde vorm op te slaan en voor onze zakelijke doeleinden te gebruiken.

(4) Indien een van de bovengenoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden.