Privacybeleid

Individuele cookie- en privacy-instellingen wijzigen: Klik hier om uw privacy-instellingen te wijzigen

Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website of een andere website van SOMA Group B.V.  bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het verantwoordelijke kantoor

SOMA Group B.V. 
Spekhofstraat 24
6466 LZ Kerkrade
Netherlands

Phone: +31 452084863
E-mail: info@soma-group.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9 lid 1 DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij ze op basis van Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU.

Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van verzet tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel “https://” van uw browser en het slotje in de browserregel.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van wissing.

Als u een bezwaar heeft ingediend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – behalve voor opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere via een website gegenereerde gegevens zijn.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

WP Engine
Irongate House, 22-30 Duke’s Place
Londen, EC3A 7LP Verenigd Koninkrijk

Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en u eventueel om toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Browsertype en browserversie Gebruikt besturingssysteem Referrer URL
Hostnaam van de bezoekende computer Tijdstip van de serveraanvraag IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “afmeldlink” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons voor het ontvangen van de nieuwsbrief verstrekt, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld of nadat het doel is opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de naleving van wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Mailchimp

Wij gebruiken Mailchimp van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp) om onze nieuwsbrief te versturen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks contact opnemen met abonnees. Daarnaast analyseren wij uw gebruiksgedrag om ons aanbod te optimaliseren.

Hiervoor geven wij uw persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres door aan Mailchimp.

Mailchimp is de ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker wat betreft de verzending van onze nieuwsbrief. De verwerking van de hier verstrekte gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder uw toestemming en het doorgeven van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen nieuwsbrief toesturen.

Daarnaast verzamelt Mailchimp de volgende persoonsgegevens met behulp van cookies en andere trackingmethoden: Informatie over uw eindapparaat (IP-adres, apparaatinformatie, besturingssysteem, browser-ID, informatie over de applicatie waarmee u uw e-mails leest en verdere informatie over hardware en internetverbinding. Daarnaast worden gebruiksgegevens verzameld zoals datum en tijd, wanneer u de e-mail / campagne hebt geopend en browseractiviteit (bijv. welke e-mails / webpagina’s zijn geopend). Mailchimp heeft deze gegevens nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen, de naleving van de gebruiksvoorwaarden en het voorkomen van misbruik te waarborgen. Dit komt overeen met het legitieme belang van Mailchimp (volgens Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) en dient de uitvoering van de overeenkomst (volgens Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Mailchimp evalueert ook prestatiegegevens, zoals statistieken van de e-mailbezorging en andere communicatiegegevens. Deze informatie wordt gebruikt om gebruiks- en prestatiestatistieken voor de diensten te maken.

Mailchimp verzamelt ook informatie over u uit andere bronnen. In een niet nader omschreven periode en omvang worden persoonsgegevens verzameld via sociale media en andere gegevensleveranciers van derden. Wij hebben geen controle over dit proces.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden jegens Mailchimp vindt u op: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts.

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming op grond van art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een overeenkomstige link vindt u in alle mailings. Daarnaast kan de herroeping via de aangegeven contactmogelijkheden plaatsvinden. De verklaring van herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot nu toe uitgevoerde verwerking.

Uw gegevens worden verwerkt zolang u uw toestemming heeft gegeven. Afgezien daarvan worden ze verwijderd na beëindiging van de overeenkomst tussen ons en Mailchimp, tenzij wettelijke vereisten verdere opslag noodzakelijk maken.

Mailchimp heeft compliance maatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Mailchimp persoonsgegevens van personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC’s) van de EU. Ga voor meer informatie naar: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dat in het kader van de contractverwerking noodzakelijk is. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te kunnen gebruiken, kunt u zich op onze website registreren. De doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt naar het bij de registratie opgegeven adres gestuurd.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Wij bewaren de bij de registratie verzamelde gegevens voor de duur van uw registratie op onze website. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Plugins en tools

Gebruik van hCaptcha

Om het contactformulier te beschermen tegen geautomatiseerde berichten, gebruiken wij de hCaptcha-dienst van Intuition Machines, Inc. Deze dienst geeft uw IP-adres door aan hCaptcha. De dienst wordt aangeboden door Intuition Machines, Inc, 350 Alabama St, #10, San Francisco, CA 94110, USA. Het privacybeleid van hCaptcha is te vinden op https://www.hcaptcha.com/privacy.

Google Tag Manager

Wij gebruiken “Google Tag Manager” op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Met Google Tag Manager kunnen wij als marketeers via een interface websitetags beheren. De tool van Google Tag Manager die de tags implementeert is een cookie-loos domein en verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Informatie van de derde partij: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de volgende webpagina’s van Google:

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Gebruiksvoorwaarden Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Gebruik van Microsoft Clarity:

Wij gebruiken Microsoft Clarity om ons te helpen de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en de ervaring op deze website te optimaliseren.  De technologie van Clarity geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en helpt ons ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Clarity gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Clarity slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.  De informatie wordt noch door Clarity noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt ook niet gecombineerd met andere gegevens over individuele gebruikers. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Microsoft Clarity. 

Microsoft Clarity voldoet aan de DSGVO als verwerkingsverantwoordelijke voor bezoekers en beveiligt. Om meer te lezen over Microsoft Clarity of hoe Microsoft uw gegevens zou kunnen gebruiken, kunt u terecht op: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Gebruik van Google Analytics

Aard en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens andere gerelateerde diensten geleverd.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als orderverwerker. Wij hebben hiervoor de overeenkomstige orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Bewaartermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Doorgifte aan derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Verstrekking verplicht of vereist:

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren.

Daarnaast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op de volgende link te klikken en uw toestemming voor statistische cookies, indien eerder gegeven, in te trekken:

Toestemming controleren en wijzigen

Profilering:

Het trackinginstrument Google Analytics kan worden gebruikt om het gedrag van bezoekers van de website te beoordelen en hun interesses te analyseren. Hiervoor wordt een pseudoniem gebruikersprofiel aangemaakt.

Gebruik van Google Maps

Soort en doel van de verwerking:

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”). Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbescherming wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvangers:

Door het bezoeken van de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden toegewezen, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het afstemmen van zijn website op uw behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om behoeftegerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Bewaartermijn:

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, door de integratie van Google Maps.

Doorgifte aan derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekken van toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dat geval kunt u onze website echter niet of slechts beperkt gebruiken.

Verstrekking verplicht of vereist:

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang uitschakelt, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een programma voor online reclame. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken wij met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Dankzij de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorverwezen.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina’s met een tag voor conversietracering. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden uitgeschakeld. Op die manier wordt hij niet opgenomen in de statistieken voor conversietracering.

De opslag van “conversiecookies” is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Betalingsdienstverlener

Betaling vooraf

Bij betaling vooraf wordt de betaling verwerkt door Komfortkasse. In dit geval geven wij in het kader van de betalingsverwerking enkele van uw bestelgegevens (naam, bestelnummer, e-mailadres, bedrag, valuta, land) door aan LTC Information Services GmbH. Het privacyreglement van Komfortkasse vindt u hier: https://komfortkasse.eu/datenschutz. De gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking.

Betalingsdienstverlener Stripe

Via de betaaldienstverlener Stripe bieden wij verschillende betaalmethoden aan:

Creditcard

Onmiddellijk

Giropay

Klarna

Przelewy24

iDEAL

EPS

Bancontact

Apple Betalen

Google Betalen

Hierna worden deze samengevat als “Stripe”. Wij geven de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, door aan Stripe, Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107 conform Art. 6 (1) (b) DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstverlener Stripe en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL: https://stripe.com/de/legal.

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Wanneer u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

Het doorgeven van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in geval van herroeping.

Giropay

Als u kiest voor de betaalmethode “Giropay”, wordt de betaling verwerkt door giropay GmbH met zetel in An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over het privacybeleid van Giropay vindt u hier: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung

Klarna

Onze website maakt betaling via Klarna mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Bij het betalen met Klarna (Klarna checkout solution) verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Details vindt u in het privacybeleid van Klarna op: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Deze optimalisatie vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies van Klarna blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een herroeping.

Sofortüberweisung

Onze website maakt betaling via “Sofortüberweisung” (ook “Sofort” genoemd) mogelijk. De aanbieder van de betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Met behulp van de “Sofortüberweisung” procedure ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Bij betaling via “Sofortüberweisung” worden uw PIN en TAN aan Sofort GmbH doorgegeven. De betalingsprovider logt vervolgens in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving uit. Daarna volgt onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Ook uw omzet, de kredietlimiet van uw debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi worden na het inloggen automatisch gecontroleerd.

De overdracht aan Sofort GmbH omvat naast PIN en TAN ook betalingsgegevens en persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen uit het verleden blijven ook bij herroeping van kracht.

Details over de betaling met Sofortüberweisung vindt u op: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Betalingsprovider Apple Pay

Op onze website bieden wij onder andere betaling via Apple Pay aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, telefoon: +1 408 996 1010, in Europa vertegenwoordigd door Apple Distribution International Ltd, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, contactus.de@euro.apple.com, registratienummer: 470672, ingeschreven bij het Ierse handelsregister, BTW-nummer: DE 27946362, (hierna: “Apple Pay”). Als u voor betaling via Apple Pay kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan Apple Pay doorgegeven. De overdracht van uw gegevens aan Apple Pay is gebaseerd op art. 6 (1) a DSGVO (toestemming) en art. 6 (1) b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

Verdere details over de betaling met Apple Pay vindt u in de volgende links: 
https://support.apple.com/de-de/HT201469 
https://support.apple.com/de-de/HT203027 
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ 
https://www.apple.com/de/privacy/

Betalingsprovider Google Pay

Op onze website bieden wij onder andere betaling via Google Pay aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660, E-Mail: support-deutschland@google.com (hierna “Google Pay”).  Indien u voor betaling via GooglePay kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan GooglePay doorgegeven. De overdracht van uw gegevens aan GooglePay is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

Verdere details over de betaling met Google Pay vindt u in de volgende links: 
https://pay.google.com/about/
https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=de
https://pay.google.com/intl/de_de/about/terms/

EPS

Wanneer u een aangeboden Electronic Payment Standard (EPS) betalingsdienst selecteert, geven wij in het kader van de betalingsverwerking uw betalingsgegevens door aan PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Wenen, Oostenrijk (hierna “PSA”). De overdracht vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

De gebruiksvoorwaarden van PSA vindt u hier:

https://eservice.psa.at/de/kundenservice/eps-online-ueberweisung.html

Verdere informatie over gegevensbescherming bij PSA vindt u op het volgende internetadres:

https://eservice.psa.at/de/datenschutzerklaerung.html

iDeal

Indien u kiest voor een van de aangeboden iDeal-betaaldiensten, geven wij uw betaalgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan Currence iDEAL BV, Postbus 83073, 1080 AB Amsterdam, Nederland (hierna: “iDeal”). De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

De gebruiksvoorwaarden van iDeal vindt u hier:

https://www.ideal.nl/en/consumers/

Verdere informatie over gegevensbescherming bij iDeal vindt u op het volgende internetadres:

https://www.ideal.nl/en/disclaimer -privacy-statement/

Bancontact

Als u een van de aangeboden betalingsdiensten van Bancontact selecteert, geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België (hierna “Bancontact”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

De gebruiksvoorwaarden van Bancontact vindt u hier:

https://www.bancontact.com/en

Verdere informatie over gegevensbescherming bij Bancontact vindt u op het volgende internetadres:

https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf

Przelewy24

Wanneer u een aangeboden betalingsdienst van Przelewy24 selecteert, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polen (hierna “Przelewy24”) in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

De gebruiksvoorwaarden van Przelewy24 vindt u hier:

https://www.przelewy24.pl/en/regulations

Verdere informatie over gegevensbescherming bij Przelewy24 vindt u op het volgende internetadres:

https://www.przelewy24.pl/en/information-obligation-gdpr-payer

Wijzigingen van ons beleid inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Bron: De privacyverklaring kwam tot stand met behulp van activeMind AG, mein-datenschutzbeauftragter.de en https://www.e-recht24.de.